O nas


Statut Fundacji Hospicjum Onkologiczne


STATUT FUNDACJI „HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. KRZYSZTOFA” W WARSZAWIE

/ tekst jednolity według stanu prawnego obowiązującego począwszy od dnia 18.10.2010 r./
§ 1

Fundacja „Hospicjum Onkologiczne”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie dnia 11 października 1989 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. nr 21, poz. 97/, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. /Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§ 5
Celem Fundacji w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej jest:

1. Szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach.
2. Szkolenie ochotników /wolontariuszy/ do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach.
3. Propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej.
4. Udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

 

§ 5a
Celem Fundacji w zakresie działalności statutowej odpłatnej jest:

1. Zorganizowanie całościowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych.
2. Szkolenie lekarzy w zakresie leczenia paliatywnego.
3. Szkolenie personelu medycznego w zakresie opieki nad w/w kategorią chorych.
4. Inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką hospicyjną.

 

§ 6
Realizacja celów Fundacji w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej następuje przez:

1. Organizowanie ośrodków hospicyjnych opiekujących się chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych i socjalnych.
2. Organizowanie i szkolenie wolontariuszy.
3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie celów działania Fundacji.
4. Szerzenie poprzez środki masowego przekazu informacji na temat chorób nowotworowych, opieki nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi i innych problemów objętych celami działania Fundacji.

 

§ 6a
Realizacja celów Fundacji w zakresie działalności statutowej odpłatnej następuje przez:

1. Zawieranie umów (kontraktów) na świadczenia medyczne z Instytucjami Ubezpieczenia Zdrowotnego i
Społecznego.
2. Organizowanie i szkolenie personelu medycznego.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki objętej celami działania Fundacji.

 

§ 6b
Prowadzenie działalności gospodarczej; zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej określa załącznik do Statutu. Cały zysk z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na cele statutowe o charakterze pożytku publicznego.

 

§ 7
Majątek Fundacji stanowi kwota 136,00 /sto trzydzieści sześć złotych/, stanowiący fundusz założycielski Fundacji.

 

§ 8
Dochodami Fundacji są:

1. Wpływy z Kontraktów (umów) na świadczenia medyczne z Instytucjami Ubezpieczenia Zdrowotnego i Społecznego.
2. Przychody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych Fundacji.
3. Przychody z działalności gospodarczej i imprez publicznych.
4. Subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z terenu kraju jak i z zagranicy.
5. Inne wpływy.
6. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową o charakterze pożytku publicznego.

 

§ 8a
1. Zabrania się udzielania pożyczek, zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji, przekazywania jej majątku w stosunku do członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub innym osobom bliskim.
2. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

§ 9
Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

 

§ 10
1. Radę Fundacji stanowią fundatorzy – założyciele Fundacji – oraz dokooptowane osoby, których obecność w Radzie zostanie uznana za sprzyjającą realizacji celów Fundacji – którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Rada Fundacji składa się z 3-15 członków.
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje w Radzie społecznie, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 członków wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji na okres dwóch lat.
5. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

– wybór i zmiany w składzie Zarządu,
– formułowanie programów wieloletnich i planów rocznych działalności Fundacji,
– inicjowanie działalności dla realizacji celów, o których mowa w § 5 i §5a
– uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu,
– nadzór i kontrola pracy Zarządu,
– kontrola finansów Fundacji i jej działalności gospodarczej
– zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu i ustalanie zasad ich wynagrodzenia
– ocenianie sprawozdań z wykonania rocznych planów Fundacji.

6. Członek Rady może być odwołany w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 

§ 11
1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek trzech członków Rady lub Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
3. Na zaproszenie Rady Fundacji w posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub inny Członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większości głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
4. Obradami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
5. Czynności prawnych w imieniu Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z jednym członkiem lub dwóch upoważnionych członków Rady.

 

§ 12
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Członkowie Zarządu są powołani na czas określony. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Członek Zarządu może być powołany na kolejną kadencję. Członek Zarządu powołany w trakcie trwania kadencji Zarządu powoływany jest na czas określony do upływu danej kadencji.
3. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie lub są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z Fundacją.
4. Rada Fundacji może wybrać lub odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
5. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia pełnomocników Zarządu do wykonywania określonych zadań.
6. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes lub inny członek Zarządu.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za realizację przyjętych programów, rocznych planów wykonawczych fundacji oraz całokształt spraw organizacyjnych, finansowych i gospodarczych.
8. Szczegółowy zakres działania zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
9. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do 31 marca każdego roku.
10. Zarząd powinien odbywać posiedzenia co najmniej raz na miesiąc.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.

 

§ 13
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych w umowie o połączeniu, zaakceptowanej przez Radę Fundacji.
2. Połączenie Fundacji nie może naruszać celów, dla których została ustanowiona.

 

§ 14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

– wypełnienia celu, dla którego została ustanowiona,
– wyczerpaniu się środków finansowych i majątku Fundacji bez możliwości ich odtworzenia

2. Zmiana Statutu wymaga zgody co najmniej 2/3 Członków Rady Fundacji

Zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza Fundacji polega na:

– 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
– 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
– 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
– 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
– 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
– 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
– 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
– 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
– 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
– 58.11.Z Wydawanie książek
– 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
– 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
– 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
– 63.12.Z Działalność portali internetowych
– 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
– 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
– 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
– 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
– 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
– 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych pracodawców
-94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez samą Fundację przy zachowaniu warunków ewidencyjnego wyodrębnienia przychodów i kosztów tej działalności.
4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.
5. Działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie całego kraju.
6. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd.
7. Fundacja odpowiada za zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej całym swoim majątkiem.
8. Dochód z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o należne podatki stanowi dochód do podziału.
9. Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji, natomiast po opodatkowaniu na rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele.
10. Jeżeli wyniki działalności gospodarczej Fundacji w rocznym okresie obrachunkowym nie spełniają planowanych celów, dla których została podjęta działalność gospodarcza, Zarząd Fundacji podejmie niezbędne działania.
usprawniające lub podejmie uchwałę o jej zaprzestaniu, określając sposób i termin likwidacji tej działalności.
11. Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości /Dz. U.
Nr 10, poz. 35/

 

Pobierz PDF


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna