Szkolenia

Szkolenia dla opiekunów medycznych


Kurs kwalifikacyjny zawodowy Opiekun Medyczny


Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie zaprasza osoby dorosłe do udziału w kursie kwalifikacyjnym zawodowym OPIEKUN MEDYCZNY – KURS BEZPŁATNY.

Cel kursu: wykształcenie opiekunów medycznych dla osób chorych i niesamodzielnych.

Kurs uczy świadczenia profesjonalnej opieki, nabyte umiejętności pozwalają na pracę w warunkach domowych u chorych lub niesamodzielnych osób w różnym wieku, a także uczestnicy kursu po jego ukończeniu znajdują zatrudnienie w szpitalach – opieka długoterminowa, geriatria, ortopedia – rehabilitacja, neurologia, w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w domach opieki, sanatoriach, hospicjach.

Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafią nie tylko wykonać zabiegi higieniczne, ale także udzielać wsparcia emocjonalnego, rozpoznawać problemy i odpowiednio komunikować się z podopiecznymi, współpracować z lekarzem i pielęgniarką, udzielać pierwszej pomocy.

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w samodzielnym zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, obsłudze programów komputerowych, w używaniu języka obcego ukierunkowanego zawodowo i języka migowego.

Czas spędzony w pracowni anatomicznej i pracowni zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, a także praktyczna nauka zawodu z pacjentami daje pewność wykształcenia fachowej kadry.

Posiadamy profesjonalną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi chorymi i w starszym wieku.

Wymagania:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – matura nie jest wymagana /skończone 18 lat/
  • znajomość języka angielskiego i programów komputerowych w stopniu podstawowym
  • wymagania sprzętowe – laptop lub tablet /polecane użytkowanie na zajęciach/

 

oraz po przyjęciu na kurs

  • odbycie szkolenia bhp w wyznaczonym przez Organizatora terminie lub dostarczenie do dnia 30.09.2016 r. aktualnego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia bhp,
  • dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwskazań do odbycia zajęć praktycznych w zawodzie opiekun medyczny wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania od Organizatora w terminie do dnia 30.11.2016r.,
  • dostarczenie wyniku badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella przed przystąpieniem do zajęć praktycznych, najpóźniej do dnia 30.11.2016 r.

 

Kurs kwalifikacyjny trwa od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.
Wykłady w weekendy w sali wykładowej Fundacji Pileckiego 105.
Praktyki zawodowe – 160 godz. /4 tygodnie /w oddziałach hospicjum stacjonarnego Fundacji

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie po zdaniu egzaminu zawodowego.

Uczestnik kursu dodatkowo otrzymuje: „Zaświadczenie poświadczające zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie opieki paliatywnej”

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów formalnych.
Ilość miejsce ograniczona. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 20.09.2016 r.


Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres szkolenia@fho.org.pl, lub fax 22 643 57 08, lub dostarczyć do pokoju nr 48 FHO Warszawa, ul. Pileckiego 105.
Oryginalne dokumenty należy dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego do FHO do pokoju nr 48

Telefon kontaktowy: 22 544 06 73

Nie dostarczenie dokumentów w wymaganym terminie spowoduje skreślenie z listy kandydatów na kurs.

Dokumenty do pobrania:

 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zastrzega prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu oraz prawo do odwołania kursu z powodów organizacyjnych.

 

 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

footer_logo

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna